วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

ศักยภาพของประเทศในกลุ่มประชาคม AEC. ตอนที่ 20


ศักยภาพของประเทศในกลุ่มประชาคม AEC. ตอนที่ 20
Socio Economic Indicator ตอนที่ 18 ตัวชี้วัดด้านการใช้โทรศัพฑ์พื้นฐาน
ทรศัพท์พื้นฐานเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในระบบการสื่อสารเพื่อการเจรจาในการดำเนินกิจกรมมต่าง ๆ ของสังคม เป็นโครงสร้างที่สามารถเชื่อมเครือทางธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ความสำคัญของระบบโทรศัพท์พื้นฐานนั้นจะส่งผลต่อการขยายตัวของธุกิจและเชื่อมเครือข่ายกิจกรรมทางสังคมด้านต่าง ๆ
การใช้โทรศัพท์พื้นฐานของประชากรในประเทศต่าง ๆ ในปี 2007 ของประเทศในกลุ่ม AEC คิดเป็น 48.55 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 10.65 คู่สายต่อประชากร 100 คน เพิ่มขึ้นเป็น 63.76 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 11.45 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2008 เพิ่มขึ้นเป็น 72.62 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 11.95 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2009 เพิ่มขึ้นเป็น 63.76 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 11.45 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2008 เพิ่มขึ้นเป็น 75.79 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 11.96 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2010 และเพิ่มขึ้นเป็น 63.76 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 11.45 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2008 เพิ่มขึ้นเป็น 76.04 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 11.95 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2011


แผนภูมิ จำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐาน ปี 2007-2011แผนภูมิ จำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานต่อประชากร 100 คน ปี 2007-2011ในปี 2011 ประเทศที่มีคู่สายโทรศัพท์จำนวนมากเกินกว่า 1 ล้านคู่สายจำนวน 6 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินโดเนเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
ประเทศอินโดเนเซียเป็นประเทศที่มีโทรศัพท์พื้นฐานมากที่สุด โดยมีโทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 39.04 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 15.94 คู่สายต่อประชากร 100 คน และคิดเป็นร้อยละ 51.35 ของจำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานทั้งหมดในกลุ่ม AEC
ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีโทรศัพท์พื้นฐานมากเป็นลำดับที่ 2 โดยมีโทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 15.24 ล้าน หรือคิดเป็น 11.46 คู่สายต่อประชากร 100 คน และคิดเป็นร้อยละ 20.04 ของจำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานทั้งหมดในกลุ่ม AEC

แผนภูมิ จำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐาน ของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม AEC ปี 2011แผนภูมิ จำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานต่อประชากร 100 คน ของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม AEC ปี 2011ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโทรศัพท์พื้นฐานมากเป็นลำดับที่ 3 โดยมีโทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 7.09 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 9.67 คู่สายต่อประชากร 100 คน และคิดเป็นร้อยละ 9.32 ของจำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานทั้งหมดในกลุ่ม AEC
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีโทรศัพท์พื้นฐานมากเป็นลำดับที่ 4 โดยมีโทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 6.72 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 7.15 คู่สายต่อประชากร 100 คน และคิดเป็นร้อยละ 8.84 ของจำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานทั้งหมดในกลุ่ม AEC
ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีโทรศัพท์พื้นฐานมากเป็นลำดับที่ 5 โดยมีโทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 4.78 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 14.70 คู่สายต่อประชากร 100 คน และคิดเป็นร้อยละ 6.29 ของจำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานทั้งหมดในกลุ่ม AEC
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีโทรศัพท์พื้นฐานมากเป็นลำดับที่ 6 โดยมีโทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 1.92 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 38.88 คู่สายต่อประชากร 100 คน และคิดเป็นร้อยละ 2.53 ของจำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานทั้งหมดในกลุ่ม AEC
ประเทศพม่าเป็นประเทศที่มีโทรศัพท์พื้นฐานมากเป็นลำดับที่ 7 โดยมีโทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 5.94 แสนคู่สาย หรือคิดเป็น 1.08 คู่สายต่อประชากร 100 คน และคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานทั้งหมดในกลุ่ม AEC
ประเทศกัมพูขาเป็นประเทศที่มีโทรศัพท์พื้นฐานมากเป็นลำดับที่ 8 โดยมีโทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 4.71 แสนคู่สาย หรือคิดเป็น 3.70 คู่สายต่อประชากร 100 คน และคิดเป็นร้อยละ 0.62 ของจำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานทั้งหมดในกลุ่ม AEC
ประเทศลาวป็นประเทศที่มีโทรศัพท์พื้นฐานมากเป็นลำดับที่ 9 โดยมีโทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 9.33 หมื่นคู่สาย หรือคิดเป็น 1.71 คู่สายต่อประชากร 100 คน และคิดเป็นร้อยละ 0.12 ของจำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานทั้งหมดในกลุ่ม AEC
ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่มีโทรศัพท์พื้นฐานมากเป็นลำดับที่ 10 โดยมีโทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 7.84 หมื่นคู่สาย หรือคิดเป็น 19.67 คู่สายต่อประชากร 100 คน และคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานทั้งหมดในกลุ่ม AEC
ประเทศติมอร์-เลสเต้เป็นประเทศที่มีโทรศัพท์พื้นฐานมากเป็นลำดับที่ 11 โดยมีโทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 1.66 พันคู่สาย หรือคิดเป็น 7.15 คู่สายต่อประชากร 100 คน และคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานทั้งหมดในกลุ่ม AEC
ในปี 2007 ประเทศอินโดเนเซีย การใช้โทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 19.53 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 8.40 คู่สายต่อประชากร 100 คน เพิ่มขึ้นเป็น 30.38 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 12.93 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2008 เพิ่มขึ้นเป็น 33.96 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 14.66 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2009 เพิ่มขึ้นเป็น 37.96 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 17.06 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2010 และเพิ่มขึ้นเป็น 39.05 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 15.94 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2011

ตาราง จำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐาน ของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม AEC ปี 2007-2011

Telephone lines

ประเทศ
 ปี 2007
ปี 2008
ปี 2009
ปี 2010
ปี 2011
Indonesia
  19,529,507.00
  30,378,071.00
  33,957,892.00
  37,959,600.00
  39,050,000.00
Vietnam
  11,165,617.00
  14,767,629.00
  17,427,365.00
  16,400,000.00
  15,240,518.00
Thailand
    7,024,049.00
    7,394,349.00
    7,204,936.00
    6,924,844.00
    7,085,341.00
Philippines
    3,940,082.00
    4,076,140.00
    6,783,372.00
    6,783,372.00
    6,719,341.00
Malaysia
    4,350,000.00
    4,514,000.00
    4,524,000.00
    4,573,000.00
    4,782,829.00
Singapore
    1,861,800.00
    1,876,000.00
    1,930,900.00
    1,996,100.00
    1,923,510.00
Myanmar
       464,090.00
       504,445.00
       552,311.00
       604,700.00
       594,271.00
Cambodia
         37,529.00
         43,100.00
         54,200.00
       358,850.00
       471,863.00
Lao
         94,828.00
       127,799.00
       100,228.00
       103,102.00
         93,288.00
Brunei
         79,554.00
         80,786.00
         80,549.00
         79,901.00
         78,432.00
Timor
           2,440.00
           2,641.00
           2,907.00
           2,907.00
           1,663.00

ตาราง จำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานต่อประชากร 100 คน ของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม AEC ปี 2007-2011
ประเทศ
 Telephone lines (per 100 people)

 ปี 2007
 ปี 2008
 ปี 2009
 ปี 2010
 ปี 2011
Singapore
      40.61
      39.31
      38.94
      39.24
      38.88
Brunei
      21.07
      21.00
      20.56
      20.03
      19.67
Indonesia
        8.40
      12.93
      14.66
      17.06
      15.94
Malaysia
      16.08
      16.41
      16.19
      16.10
      14.70
Vietnam
      13.13
      17.18
      20.05
      16.36
      11.46
Thailand
      10.36
      10.83
      10.49
      10.02
        9.67
Philippines
        4.44
        4.52
        7.40
        7.27
        7.15
Cambodia
        0.27
        0.31
        0.39
        2.54
        3.70
Lao PDR
        1.60
        2.12
        1.64
        1.66
        1.71
Myanmar
        0.99
        1.07
        0.93
        1.03
        1.08
Timor-Leste
        0.23
        0.24
        0.26
        0.26
        0.26

ในปี 2007 ประเทศเวียดนาม การใช้โทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 11.17 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 13.13 คู่สายต่อประชากร 100 คน เพิ่มขึ้นเป็น 14.77 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 17.18 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2008 เพิ่มขึ้นเป็น 17.43 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 20.05 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2009 ลดลงเหลือ 16.40 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 16.36 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2010 และลดลงเหลือ 15.24 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 11.46 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2011
ในปี 2007 ประเทศไทย การใช้โทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 7.02 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 10.36 คู่สายต่อประชากร 100 คน เพิ่มขึ้นเป็น 7.39 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 10.83 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2008 ลดลงเหลือ 7.20 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 10.49 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2009 ลดลงเหลือ 6.92 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 10. คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2010 และเพิ่มขึ้นเป็น 7.09 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 9.67 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2011
ในปี 2007 ประเทศฟิลิปปินส์ การใช้โทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 3.94 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 4.44 คู่สายต่อประชากร 100 คน เพิ่มขึ้นเป็น 4.08 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 4.52 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2008 เพิ่มขึ้นเป็น 6.78 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 7.40 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2009 คงอยู่ที่ 7.40 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 7.27 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2010 และลดลงเหลือ 6.72 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 7.15 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2011
ในปี 2007 ประเทศมาเลเซีย การใช้โทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 4.35 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 16.08 คู่สายต่อประชากร 100 คน เพิ่มขึ้นเป็น 4.51 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 16.41 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2008 เพิ่มขึ้นเป็น 4.52 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 16.19 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2009 เพิ่มขึ้นเป็น 4.57 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 16.10 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2010 และเพิ่มขึ้นเป็น 4.78 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 14.70 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2011
ในปี 2007 ประเทศสิงคโปร์ การใช้โทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 1.86 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 40.61 คู่สายต่อประชากร 100 คน เพิ่มขึ้นเป็น 1.88 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 39.31 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2008 เพิ่มขึ้นเป็น 1.93 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 38.94 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2009 เพิ่มขึ้นเป็น 1.99 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 39.24 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2010 และลดลงเหลือ 1.92 ล้านคู่สาย หรือคิดเป็น 38.88 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2011
ในปี 2007 ประเทศพม่า การใช้โทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 4.64 แสนคู่สาย หรือคิดเป็น 0.99 คู่สายต่อประชากร 100 คน เพิ่มขึ้นเป็น 5.04 แสนคู่สาย หรือคิดเป็น 1.07 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2008 เพิ่มขึ้นเป็น 5.52 แสนคู่สาย หรือคิดเป็น 0.93 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2009 เพิ่มขึ้นเป็น 6.05 แสนคู่สาย หรือคิดเป็น 1.03 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2010 และลดลงเหลือ 5.94 แสนคู่สาย หรือคิดเป็น 1.08 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2011
ในปี 2007 ประเทศกัมพูชา การใช้โทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 3.75 หมื่นคู่สาย หรือคิดเป็น 0.27 คู่สายต่อประชากร 100 คน เพิ่มขึ้นเป็น 4.31 หมื่นคู่สาย หรือคิดเป็น 0.31 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2008 เพิ่มขึ้นเป็น 5.42 หมื่นคู่สาย หรือคิดเป็น 0.39 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2009 เพิ่มขึ้นเป็น 3.59 แสนคู่สาย หรือคิดเป็น 2.54 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2010 และเพิ่มขึ้นเป็น 4.72 แสนคู่สาย หรือคิดเป็น 3.70 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2011
ในปี 2007 ประเทศลาว การใช้โทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 9.48 หมื่นคู่สาย หรือคิดเป็น 1.60 คู่สายต่อประชากร 100 คน เพิ่มขึ้นเป็น 1.28 แสนคู่สาย หรือคิดเป็น 2.12 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2008 ลดลงเหลือ 1.00 แสนคู่สาย หรือคิดเป็น 1.64 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2009 เพิ่มขึ้นเป็น 1.03 แสนคู่สาย หรือคิดเป็น 1.66 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2010 และลดลงเหลือ 9.24 หมื่นคู่สาย หรือคิดเป็น 1.71 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2011
ในปี 2007 ประเทศบรูไน การใช้โทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 7.96 หมื่นคู่สาย หรือคิดเป็น 21.07 คู่สายต่อประชากร 100 คน เพิ่มขึ้นเป็น 8.08 หมื่นคู่สาย หรือคิดเป็น 21.00 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2008 ลดลงเหลือ 8.06 หมื่นคู่สาย หรือคิดเป็น 20.56 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2009 ลดลงเหลือ 7.99 หมื่นคู่สาย หรือคิดเป็น 20.03 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2010 และลดลงเหลือ 7.84 หมื่นคู่สาย หรือคิดเป็น 19.67 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2011
ในปี 2007 ประเทศติมอร์เลสเต้ การใช้โทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 2.44 พันคู่สาย หรือคิดเป็น 0.23 คู่สายต่อประชากร 100 คน เพิ่มขึ้นเป็น 2.64 พันคู่สาย หรือคิดเป็น 0.24 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2008 เพิ่มขึ้นเป็น 2.90 พันคู่สาย หรือคิดเป็น 0.26 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2009 คงอยู่ที่ 2.90 พันคู่สาย หรือคิดเป็น 0.26 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2010 และลดลงเหลือ 1.66 พันคู่สาย หรือคิดเป็น 0.26 คู่สายต่อประชากร 100 คน ในปี 2011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น